ONLINE SELLING AGREEMENT

ARTICLE 1 – PARTIES

SELLER

Commercial Title: LOVEKINI PLAJ GİYİM VE AKSESUARLARI TESTİL İMALAT İTHALAT İHRACAT VE SATIŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ

Address: Teşvikiye Mah. Av. Süreyya Ağaoğlu Sk. No:2b Nişantaşı İstanbul

Telephone : 0212 999 58 49

E-mail: [email protected]

RECEIVER

Name and surname :

Address:

Telephone :

E-mail:

ARTICLE 2-CONTEXT AND SCOPE OF THE CONTRACT
The Contract has been issued in accordance with the Law on the Protection of Consumers and the Regulation on Distance Agreements. The parties to this Agreement acknowledge and acknowledge that they understand and understand the obligations and responsibilities arising from the Law on the Protection of Consumers and the Regulation on Distance Agreements under the present Covenant. The subject matter of this contract is that the Buyer electronically orders to purchase the goods belonging to the Seller through www.lovekini.com or Lovekini Beachwear – (“LOVEKINI”) or through other serviceable domain names (“Website”) , the determination of the rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Consumers and the Regulation on Distance Agreements in relation to the sale and delivery of goods / services having the qualifications specified in the contract.
The contractual agreement shall not prevent the fulfillment of the provisions of the Membership Contracts by the Parties individually binding the LOVEKINI and the Parties hereby acknowledge and agree that LOVEKINI is not in any way involved in the sale of the Products under this Contract and that the parties have no responsibility and obligation to fulfill their obligations under the Contract .

ARTICLE 3 – FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS AND BUSINESS OF THE CONTRACT
The sales price and the delivery information including the type and type, quantity, brand / model, color and tax of the product / products are as follows:
Payment Scheme and Plan: Through online virtual POS application ………. With your bank credit card …. month …. (in writing ……………………………………….) TL monthly payment / advance payment ……… .. TL payment
Receiving Maturity : …….
Maturity Interest rate used in song account:% …
Shipments will start within 3 business days following the order. The shipment will be completed within (10) business days.

Delivery address:

People to be delivered:

1.2.Invoice Address:

ARTICLE 4 – FINANCE DELIVERY AND DELIVERY
The Contract has been entered into force upon the approval of the Buyer and shall be effected by the delivery of the Goods / Service purchased by the Buyer to the Buyer. The goods / service will be delivered to the buyer’s order form and to the person / person in the address stated in the contract.

ARTICLE 5 – DELIVERY EXPENSES AND ISSUES
If the delivery costs of the Goods / Services are domestic, they belong to the Seller. If the seller has declared that the delivery charge will be met on his / her website, the delivery costs will belong to the Seller. Delivery of goods; The seller’s stock is available and is made during the commitment period after the payment is made. Seller shall deliver the Goods / Service within 30 (thirty) days from the ordering of the Goods / Service by the Purchaser and reserve the right to extend the additional 10 (ten) days by written notification within this period. If for any reason the Goods / Service is not paid by the Seller or the payment made is canceled in the bank records, the Seller shall be deemed to be free from the obligation to deliver the Goods / Service.

ARTICLE 6 – REPRESENTATION AND COMMITMENT OF THE RECEPTION
The Buyer declares that it has read and understood the preliminary information uploaded by the Seller regarding the basic characteristics of the contractual product in the Website, the sales price and the form of payment, and the delivery, and that it gives the necessary confirmation in electronic form. Buyers can reach their requests and complaints as Consumer with the channels provided by the Seller’s contact information listed above.
The Buyer has confirmed that this Agreement and the Pre-Disclosure Form have been electronically confirmed, that the address to be given to the seller by the Seller prior to the execution of the distance contracts, the basic features of the ordered products, the prices of the products including the taxes, payment and delivery information are also accurate and complete It happens.
The Buyer shall inspect the Contractual Goods / Service before receiving it, and shall notify the Buyer of any damage, broken, torn, Damaged and defective Goods / Services taken over from the cargo company, the responsibility is entirely their own. The Goods / Service received by the buyer from the cargo company officer shall be deemed to be undamaged and sound. After delivery, the Goods / Services’ liability and damages shall belong to Buyer. In case the bank or financial institution fails to pay the goods / service fee to the Seller for the reason that the credit card belonging to the Buyer is used unauthorizedly or unlawfully against the unauthorized persons due to the fault of the Buyer after delivery of the Goods / Service, to return the Goods / Service to the Seller within 3 (three) days. In this case, the delivery expenses belong to Buyer.

ARTICLE 7 – REPRESENTATIONS AND COMMITMENTS
The Seller shall, in accordance with the Consumer Legislation of the Contracting Goods / Services,

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI

Ticari Ünvanı: LOVEKINI PLAJ GİYİM VE AKSESUARLARI TESTİL İMALAT İTHALAT İHRACAT VE SATIŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ

Adres: Teşvikiye Mah. Av. Süreyya Ağaoğlu Sk. No:2b Nişantaşı İstanbul

Telefon : 0212 999 58 49

E-mail : [email protected]

ALICI

Adı – soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın,  Lovekini Beachwear – (“LOVEKINI”)’ye ait www.lovekini.com.tr veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.
İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı LOVEKINI ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün satışında LOVEKINI’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:
Ödeme Şekli ve Planı: Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ……….Bankası kredi kartı ile …. ay …. (yazıyla ……………………………………….) TL aylık ödeme / peşin ……….. TL ödeme
Alınan Vade Farkı: …….
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % …
Siparişi takip eden 3 iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, (10) iş günü içinde tamamlanacaktır.

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişiler:

1.
2.
Fatura Adresi:

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Mal/Hizmet’in teslimat masrafları yurt içi olması durumunda Satıcı’ya aittir. Satıcı’nın, websitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Aıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Websitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.
Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI
Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı’nın malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. LOVEKINI, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN LOVEKINI’YE KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ.

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
a. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
b. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler
c. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Tüketiciler, Satıcı ile sorunları olursa, sorunu Satıcı’nın çözememesi durumunda, ürün bedeli 1.161,67 TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; ürün bedeli 1.161,67 TL’nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.
01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

MADDE 11 – MAL/HİZMETİN FİYATI
Mal/hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya LOVEKINI tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 12 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve LOVEKINI’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK
13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

SATICI [ LOVEKINI ]

ALICI